Lineage 2: Heroic Chronicle

(ผู้ติดตาม 4 คน)

Fanfiction จากจินตนาการและความหลงไหลในเกม Lineage 2 ที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และเคยตีพิมพ์ลง Online Lineage II เมื่อสิบกว่าปีก่อน ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นรีไรท์ใหม่อีกครั้ง

บทความทั้งหมด