Lineage 2: Heroic Chronicle

Fanfiction จากจินตนาการและความหลงไหลในเกม Lineage 2 ที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และเคยตีพิมพ์ลง Online Lineage II เมื่อสิบกว่าปีก่อน ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นรีไรท์ใหม่อีกครั้ง

บทความทั้งหมด